header2


احتراما مستند به تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و برابر ارزیابی های صورت گرفته و انجام مصاحبه های تخصصی از بین ۲۳ گزینه مورد نظر جهت تصدی مسئولیت شهرداری شهر گزبرخوار نهایتا برابر بررسی های صورت گرفته و در نظر گرفتن شاخصه های مورد نظر جناب آقای مهندس مهدی غلامی با رای قاطع اعضای شورای اسلامی شهر و بنا بر حکم استاندار محترم اصفهان به عنوان شهردار شهر گزبرخوار منصوب گردید.
در این میان جا دارد از کلیه عزیزانی که به عنوان گزینه های پیشنهادی با ارائه برنامه های خود داوطلب پذیرش مسولیت خطیر شهرداری شهر گزبرخوار گردیدند صمیمانه تقدیر و تشکر گردد.
امید است با توکل بر خداوند متعال و همراهی وحمایت مردم شریف شهر گز برخوار شاهد فصل جدیدی از خدمت رسانی به شهروندان عزیز باشیم
شورای اسلامی شهر گز برخوار