header2

همایش های "فرزند پروری" و "راه های بهبود تغذیه وتغییر سبک زندگی" به ترتیب در روزهای 16و 18 بهمن ماه در پردیس سینمایی بهار برگزار می شود.

photo ۲۰۱۸ ۰۲ ۰۴ ۱۰ ۵۳ ۳۹                   photo ۲۰۱۸ ۰۲ ۰۴ ۱۰ ۵۳ ۴۴