header2

ملاقات مردمی جناب آقای حاجی در دفتر گز برخوار با حضور مهندس آقاجانی رییس شورای اسلامی شهر و آقای علی عباسی در خانه ملت شهر برگزار شد.
در روز شنبه بیستم اسفندماه اعضای شورای اسلامی با حضور در خانه ملت،به بررسی موضوعات و مسائل همشهریان پرداختند