header2

در روز پنج شنبه سوم آذر ماه سرهنگ میرزایی و سروان خسروی از حوزه مقاومت بسیج ادارات شهید رجایی شاهین شهر با مهندس ذاکر اصفهانی شهردار دیدار کردند.در این نشست سرهنگ میرزایی انتصاب مهندس ذاکر اصفهانی به عنوان شهردار گزبرخوار را به ایشان و اعضای شورای اسلامی تبریک گفتند.در ادامه آقای منصور صالح به عنوان مسوول پایگاه بسیج کارکنان شهرداری منصوب گردید.