header2

_شستشوی وسایل ورزشی مستقر در پارکهای محله ای سطح سهر
_شستشوی ایستگاه‌های اتوبوس
_تعویض و نصب سطلهای زباله بوستان شهید مدرس