header2

خدمتي ديگر به شهروندان عزيز.

در راستای خدمت رسانی مناسب تر به شهروندان و جلوگيري از سرگرداني و کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی ، از تاریخ 1396/11/01 کنترل مباحث ایمنی نقشه های معماری با ضوابط و مقررات ملی ساختمان در محل ایستگاه آتش نشاني و خدمات ایمني شهر واقع در خیابان مرحوم درویش عباس گزی انجام خواهد شد .شهروندان گرامي پيشنهادات خود را براي انجام بهتر امور به اداره عمران و شهرسازي ارائه دهند