header2

شهرداری گز برخوار در نظر دارد، نسبت به واگذاری امور تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماند شهر گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری برای سال هاي 1399-1400 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بنابراین از کلیه شرکت...
شهرداری گز برخوار در نظر دارد، نسبت به مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري از عرصه فضاي سبز شهر گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری برای سال هاي 1399-1400 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بنابراین از کلیه شرکت های دارای...
آگهی مناقصه عمومی شهرداری گز برخوار در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. نام پروژه :عملیات جدولگذاری و بلوک فرش معابر سطح شهر به آدرس : سطح شهر گز واقع در محدوده :محدوده قانونی شهر گز...